International Organization for Cooperation in Evaluation / EvalPartners tarafından finanse edilen “Öğrenme ve Değerlendirmede Değerlendirme Derneklerinin Rolünün Güçlendirilmesi: Demokrasi, İnsan Hakları ve Yönetişim” programı çerçevesinde altı Avrupa ülkesi ile (Hırvatistan, Makedonya, Polonya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan) birlikte yürüttüğümüz “Avrupa’da DRG (Demokrasi, İnsan Hakları ve Yönetişim) Değerlendirmesi” projesini tamamladık. 

Proje sonuç raporu 

 

 

İzleme ve Değerlendirme Derneğinin (İVED) amacı, Türkiye’de hesap verilebilirliğin geliştirilmesinin yanı sıra, kurumsal öğrenme ve kurumsal gelişime de katkı sağlamaktır. İVED, bu çerçevede izleme ve değerlendirme kültürünün Türkiye’de gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacı için çalışan profesyonellerin ve yapılan çalışmaların bir araya getirildiği bir platform olmayı amaçlamaktadır.

Uygulama süreç ve sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirmesinde İVED; şeffaflık, tarafsızlık, yetkinlik, güvenilirlik, sistematiklik, yararlılık, yapılabilirlik ve çoğulculuk ilkelerini benimsetmeyi ve gözetmeyi prensip edinmektedir.

İVED; izleme ve değerlendirmeyi; izleme ve değerlendirmenin planlaması, bütçelenmesi, kurumsal ve toplumsal düzeyde iletişim stratejisinin belirlenmesi, izleme ve değerlendirmeye yönelik kurumsal kapasitenin oluşturulması, izleme ve değerlendirme sürecine paydaş katılımının sağlanması ve güvenilir bir veri altyapısının geliştirilmesi bileşenlerinden oluşan esnek bir döngü olarak algılamaktadır.

Proje yönetimi, stratejik yönetim, performans yönetimi, kalite yönetimi gibi izleme ve değerlendirmenin temel unsur olarak yer aldığı yönetim yaklaşımları, İVED’in ilgi alanına girmektedir.

2018-2019 Öncelikli Hedeflerimiz (İngilizce)  

© 2018 İzleme ve Değerlendirme Derneği

Adres / Address :

İzleme ve Değerlendirme Derneği

Ertuğrul Gazi Mah. Münzeviler Cad. No:6 

Abidinpaşa Köşkü ANKARA

  • facebook
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon

İletişim / Contact :

info@ived.org.tr