İZLEME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Kuruluşu, Amacı, Çalışma Konuları ve Çalışma İlkeleri

Kuruluş 

Madde: 1- “İzleme ve Değerlendirme Derneği” adıyla bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’dır; şubesi yoktur; kısaltması “İVED”dir.

Derneğin Amacı ve Çalışma Konuları

Madde: 2-  Derneğin amaçları şunlardır;

 1. İzleme ve değerlendirme kültürünü ve disiplinini yaygınlaştıracak bir topluluk kurmak,

 2. İzleme ve değerlendirme konusunu profesyonel bir alan olarak geliştirmeye katkı sağlamak,

 3. İzleme ve değerlendirmeyi öğrenmek ve öğretmek,

 4. İzleme ve değerlendirme alanında araştırma yapmak, yeni bilgi üretmek ve paylaşmak,

 5. İzleme ve değerlendirmenin kullanılabilirliği konusunda olası paydaşları bilgilendirmek ve teşvik etmek,

 6. Kurumların ve organizasyonların izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek,

 7. İzleme ve değerlendirme konusunda işbirliği oluşturmak,

 8. İzleme ve değerlendirme yapmak veya yaptırmak.

 

Derneğin Çalışma Konuları 

Madde: 3- Dernek 2 nci maddede yazılı amaçlarına ulaşmak için, şu faaliyetleri yapar;

 1. Toplumsal bilinç geliştirme: Kamuoyunu izleme ve değerlendirme kavramları hakkında bilgilendirmek, bu kavramlar hakkında farkındalık yaratmak, değerlendirme ve yararları konusunda toplumsal bilinç oluşturmak, izleme ve değerlendirmeyi toplumsal düzeyde talep gören bir fonksiyon haline getirmeye katkı sağlamak, izleme ve değerlendirmenin uygun şekilde kullanılmasını özendirmek ve teşvik etmek,

 2. Standart oluşturma: İzleme ve değerlendirme alanında standartların ve prensiplerin oluşturulması, sürdürülmesi ve tanıtılması yönünde girişimlerde bulunmak,

 3. Kaynaklara erişim: İzleme ve değerlendirme alanındaki kaynaklara ulaşımı kolaylaştırmak,

 4. Akademik destek: İzleme ve değerlendirme alanında akademik dünyada farkındalık yaratmak, üniversitelerin lisansüstü programlarında ders açılmasını/ enstitüler kurulmasını teşvik etmek,

 5. İletişim: Web sitesi ve diğer iletişim araçlarının (forumlar, tartışma grupları, facebook/twitter hesapları) etkin kullanılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,

 6. Ödüllendirme: İzleme ve değerlendirme alanındaki başarılı çalışmaları ödüllendirmek,

 7. İşbirliği mekanizmaları: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla izleme ve değerlendirme pratiğinin geliştirilmesi, değerlendirmenin kullanımının yaygınlaştırılması konularında işbirliği yapmak,

 8. Tematik çalışma grupları oluşturmak,

 9. Uzman havuzu oluşturmak,

10. İzleme ve değerlendirme konusunda eğitimler düzenlemek,

11. İzleme ve değerlendirme konusunda danışmanlık yapmak,

12. Konferans, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek ve katılmak.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma

 

Derneğe Üye Olma

Madde: 4- Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip yabancılar da dahil olmak üzere, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen, izleme ve değerlendirme konusu ile ilgili olan ve tüzük hükümlerine uymayı kabul eden herkes (tüzel kişilikler dahil olmak üzere) yönetim kurulu kararı ile derneğe asil üye olabilir. Tüzel kişiler kurumun yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirilecek bir kişi tarafından temsil edilirler.

 

Üye olmak isteyenler dolduracakları üyelik başvuru formu ile dernek merkezine başvururlar. Üyelik için başvuranların durumu, Yönetim Kurulu tarafından, derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine yaptıkları ve yapabilecekleri katkılar açısından değerlendirilmek suretiyle 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sonuçlandırılır ve sonuç başvuru sahibine yazıyla bildirilir.

 

Derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine uzun süre ve önemli ölçüde katkıda bulunanlara Yönetim Kurulu kararıyla onur belgesi verilebilir. Bu durumdaki gerçek ve tüzel kişiler derneğe fahri üye kaydedilebilir. Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak organlara seçilemezler ve oy kullanamazlar.

 

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde: 5 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her üye oyunu bizzat kullanır. Üyeler kendileriyle ilgili konularda oylamalara katılmazlar.

 

Üyeler, yasa ve tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, yönetim kurulunca

verilecek görevleri yerine getirmek, ödentilerini zamanında ödemek, derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, bu amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlaştırıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak, dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve artırmaya özen göstermekle yükümlüdür.

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde: 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernek’ten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır;

 1. Dernek tüzüğüne ve değerlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

 2. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

 3. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 4. Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak,

 5. Derneğin diğer üyelerine karşı saldırgan veya hakaretamiz tutum ve davranışlar geliştirmek,

 6. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidat borçlarını üç ay içinde ödememek.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, Yönetim Kurulu re’sen veya bir üyenin yazılı şikâyeti üzerine harekete geçer, gerekli her türlü bilgiyi toplar ve üyenin çıkarılmasına karar verebilir. İlgili üye, çıkarılmada da dâhil olmak üzere, her türlü disiplin yaptırımına karşı kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Üyeliğin sonlandırılması kararı Yönetim Kurulunun en az üçte iki çoğunluğu ile alınır. Üyeliğin sonlandırılması durumunda ödenen üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat kesinlikle iade edilmez. Dernekten çıkan veya çıkarılanlarla ilgili bilgi üye kayıt defterine işlenir.

 

Üyeler 1 ay öncesinden Dernek Yönetim Kurulu sekreterliğine yazılı olarak bildirilmek suretiyle üyelikten istifa edebilirler. Kurumsal üyelerin istifa bildirimi üye kurum başkanı tarafından imzalanmış olmalıdır. İstifa nedeniyle ödenen üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat kesinlikle iade edilmez.

 

Derneğin Uluslararası Kuruluş Üyeliği:

Madde: 7- Dernek yasalarda öngörülen koşulları yerine getirmek, gerekli izinleri almak koşuluyla gerekli görülen benzer amaçlı uluslararası kuruluşlara Yönetim Kurulu kararıyla üye olabilir, üyelikten ayrılabilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Organları ve Yönetimi

 

Derneğin Organları

Madde: 8- Derneğin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

 

Genel Kurul

Madde: 9- Genel kurul, asil üyelerden kurulur.

Genel kurulda sadece gündeme alınan maddeler görüşülür.

Gündeme yeni bir madde eklenmesi için, toplantıya katılmış bulunan asil üyelerden onda birinin yazılı istekte bulunması gerekir. Gündemdeki maddelerin gündeme alınması ve sırasında değişiklik yapılması açık oylamayla çözümlenir.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde: 10- Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a-      Dernek organlarını seçmek,

b-      Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek,

c-      Dernek tüzüğünün değiştirmek,

d-      Yönetim ve denetim kurulu raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

e-      Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik taslaklarını incelemek ve karara bağlamak,

f-       Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe taslağını aynen ya da değiştirerek kabul etmek,

g-      Hesapları incelemek, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek,

h-      Kurulları aklamak veya haklarında dava açılmak üzere yönetim kuruluna görev ve yetki vermek,

i-       Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programı ile bütçe tasarısını görüşerek karara bağlamak,

j-       Yönetim Kuruluna verilecek yetkileri belirlemek,

k-      Üyelikten çıkarılma da dâhil olmak üzere, üyelerin maruz kaldıkları disiplin yaptırımlarına ilişkin itirazlarını karara bağlamak,

l-       Derneğin feshine, tasfiye şekline ve mal varlıklarının hangi kuruluşa devredileceğine karar vermek,

m-     Yasalarda ve tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek,

n-      Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerekli durumlarda görevden almak

o-      Dernek faaliyetlerinde görevlendirilecek üyelere ve diğer görevlilere verilecek gündelik, yolluk, telif ücreti, ders ücreti, hizmet bedeli ve sair ödeme miktarlarını tespit etmek.

 

Toplantı Zamanı

Madde: 11- Genel kurul, iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde olağan olarak toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Toplantı ve Çağrı Usulü

Madde: 12- Yönetim Kurulu, Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler genel kurul toplantısına, toplantı tarihinden en az on beş gün önce toplantının günü, saati, yeri ve gündemi Derneğin yerleşim yeri ile web sitesinde ilan edilmek ve ayrıca üyelerin elektronik posta adreslerine e-mail ve/veya cep telefonlarına SMS gönderilmek suretiyle çağrılır.

Bu çağrı üzerine, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, üyeler aynı usulle ikinci toplantıya çağrılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluğu genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyeler sayısının yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle ertelenirse, bu durum erteleme sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının ertelenme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yapılması zorunludur.

 

Toplantının Açılışı ve Yönetimi

Madde: 13-  Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve mahalde yapılır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra genel kurul, toplantıyı yönetmek üzere divan başkanı, başkan yardımcısı ve iki yazmandan kurulacak divan kurulunu açık oyla seçer. Toplantının yönetimi divan kurulu başkanına aittir. Görüşme ve oylamalar divan kurulunca bir tutanağa bağlanır; başkan ve yazmanlarca imzalanan tutanak ve eki belgeler yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği ile tüzük değişikliği yapılmış ise, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ve Dernek Tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış bir örneği, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunca yetki verilen yönetim kurulu üyesi tarafından mülki idare amirliğine verilir.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde: 14- Genel kurul, kararlarını toplantı yeter sayısını oluşturan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunu gerektirir. Her asil üyenin yalnız bir oyu vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Genel kurulda oylama gizli veya açık yapılabilir.

Gizli oylama, mühürlü kâğıt veya pusulaların, üyeler tarafından gerekli seçim işlemi yapıldıktan sonra, mühürlenerek kapatılmış içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitimini takiben açık döküm ve sayımı yapılan oylamadır. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun seçimi gizli oyla yapılır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hâzirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Açık oylamada ise, divan kurulu başkanının belirleyeceği usul geçerlidir. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları açık oylama yöntemi ile alınmak zorundadır.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde: 15- Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Yönetim Kurulu 

Madde: 16- Yönetim Kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından gizli oyla seçilen yedi üyeden oluşur. Ayrıca, yedi yedek üye seçilir. Görev süresi iki yıldır. Asil üyeliğin tespitinde oy eşitliği olduğu takdirde, kura usulüne başvurulur.

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir mali işler koordinatörü,  bir araştırma/yayın koordinatörü, eğitim koordinatörü ve bir iletişim/dış ilişkiler koordinatörü seçer.

Yönetim kurulu, en az beş üye ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden biri mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmez veya bir yıllık çalışma döneminde herhangi bir sebeple toplantıların yarısından bir fazlasında bulunmazsa, o üye kuruldan çekilmiş sayılır. Çekilen üyenin yerine en çok oy almış yedek üye göreve çağrılır. Oyların eşitliği halinde ad çekme yoluna gidilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde: 17- Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a)         Derneği yönetmek ve temsil etmek,

b)         İkinci maddede yazılı amaçları gerçekleştirmek için her türlü çabada bulunmak,

c)         Bütçe tasarısını ve ana çalışma planını hazırlamak,

d)         Üye olma isteğinde bulunanların bu isteklerini sonuçlandırmak,

e)         Üçüncü maddede yazılı çalışma konularından gerekli gördükleri için Yönetmelik hazırlamak,

f)          Derneğin faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları hususunda düzenlenecek beyannameyi yılsonu itibariyle mahallin en büyük mülki amirine vermek,

g)         Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

h)         Ücretli eleman istihdam etmek, işine son vermek ve bu personeli denetlemek,

i)           Derneğin benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına karar vermek,

j)           Derneği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişileri belirlemek,

k)         Genel Kurulu olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak,

l)           Tüzükte yer alan diğer görevleri yerine getirmek.

Dernek adına kamuoyuna yapılacak açıklamalar başkan veya yetkilendirdiği koordinatör üye tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Madde: 18- Başkan; derneği temsil ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Başkan yardımcısı; başkanın vereceği işleri yönetir ve başkanın bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet eder.

Genel sekreter; yazışmaları yönetir. Başkan yardımcısı bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yapar.

Mali işler koordinatörü; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Derneğin hesaplarını tutar, bunlara ilişkin defter ve belgeleri düzenler ve muhafaza eder. Derneğin varlık ve yükümlülüklerine ilişkin diğer kayıtları tutar. Derneğin varlıklarını korur ve her türlü tahsilât ve ödemeleri yapar.

Eğitim koordinatörü; derneğin düzenleyeceği konferans, seminer, panel, kurs, hizmet içi eğitim vb. eğitim faaliyetlerini yönetir.

Araştırma/yayın koordinatörü; derneğin yürüteceği araştırma ve inceleme çalışmalar ile Derneğin çıkaracağı süreli ve süresiz yayınları yönetir.

İletişim/dış ilişkiler koordinatörü; dernek ile üyeler arasında iletişimi sağlar; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak üyeler, medya ve kamuoyu ile ilişkileri yürütür; yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda Derneğin kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile diğer demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yönetir.

Başkan yardımcısı, genel sekreter ve koordinatör üyelerden birinin mazeretli olarak görevinde bulunmadığı zamanlarda başkan, diğer yönetim kurulu üyelerinden birini mazeretli üyenin işini vekâleten yapmakla görevlendirebilir.

Yönetmelikler

Madde: 19- Yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler ve bunlarda yapılacak her türlü değişiklikler, gerekçeleri ile birlikte yürürlüğe girme veya değişiklik tarihini izleyen üç gün içerisinde, iletişim koordinatörünce Dernek internet sitesinde ilan edilmek ve/veya üyelerin elektronik posta adreslerine  gönderilmek suretiyle üyelere duyurulur.

Denetim Kurulu ve Görevleri

Madde: 20- Denetim kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından gizli oyla seçilen üç üyeden kurulur; ayrıca üç de yedek üye seçilir. Görev süresi iki yıldır.

Denetim kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda denetler ve durumu bir raporla genel kurula bildirir. Denetim raporunun şekli ve içeriği yönetmelikle düzenlenir.

Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Derneğin Gelirleri

Madde: 21- Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

a)   Üyelerden alınan giriş aidatı ve yıllık aidatlar,

b)   Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c)   Üyelerin yapacakları bağış ve yardımlar,

d)   Dernek tarafından tertiplenen organizasyonlardan ve çeşitli faaliyetlerden sağlanan gelirler,

e)   Yayın satışları, eğitim, kurs ve seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

f)    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

g)   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

h)   Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

i)    Diğer gelirler.

 

Üyelik Aidatı

Madde: 22- Üyelik aidatı giriş ve yıllık aidat olmak üzere iki türlüdür:

a)   Giriş aidatı, üyeliğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı olarak kayıt işlemi sırasında tahsil edilen aidattır.

b)   Yıllık aidat, asil üyelerden yıllık aidat olarak her yıl için alınan aidattır.

Giriş ve yıllık aidatın tutarını, tahsil dönemi ve usulünü belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Gelir ve Gider İşlemleri

Madde: 23- Dernek gelirleri, Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Gider Pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

Diğer gelir ve gider işlemlerinde Dernekler Mevzuatı ve diğer hükümlere göre işlem yapılır.

Derneğin Borçlanması

Madde: 24- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Defter ve Kayıt İşlemleri

Madde: 25- Dernek, Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen defterleri tutar. Bu defterlerin Dernekler İl Müdürlüğü veya noterden onaylı olması zorunludur. Kayıtlar, ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

Bütçe Dönemi

Madde: 26- Bütçe dönemi her yılın 1 Ocak günü başlar ve 31 Aralık günü sona erer.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

İç Denetim

Madde: 27- Derneğin iç denetimi, Dernekler Mevzuatı ve Tüzük hükümlerine göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

 

Derneğin Feshi 

Madde: 28- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Madde: 29- Dernek mal varlığının devri veya paylaştırılması konusunda Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul tarafından belirleme yapılmamışsa Derneğin mal varlığı Hazineye devredilir.

 

Derneğin feshi sonucunda mal varlığının tasfiye işlemlerinin yürütülmesinde Medeni Kanun, Dernekler Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Uygulanacak Hükümler

Madde: 30- Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, bu Kanunda da hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

Derneğin Kurucuları

Madde: 31- Tümü T.C. Uyruklu olup Ankara’da oturan Dernek kurucularının ad ve soyadları aşağıdadır:

Adı ve Soyadı

Dr. Volkan ERKAN            Başkan

 

Melahat KUTLU                Başkan Yardımcısı

Kamil AYANOĞLU           Genel Sekreter

M. Şakir ŞENTÜRK           Mali İşler Koordinatörü

 

Ayşe OĞUZ                      Üye

Z. Canan UZUNKAYA       Üye

Ş. Güray ÇELİK                Üye

M. Fatih CİNOĞLU            Üye

 

Geçici Madde 1- Kurucu üyeler, ilk olağan genel kurul toplantısına kadar genel kurula ait görev ve yetkileri kullanır.